Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Rooms and Suites

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

 
loading...

Tabs Views

  Single Article
  Article Category
  Module Position
  Video
บัณฑิตศึกษา
Saturday, 14 July 2018

หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

     เป็นศาสตร์แบบพหุสาขาซึ่งประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา การบริหาร มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับยาทั้งในระดับปัจเจกบุคคล สถาบัน ชุมชน และประเทศ

 

กลุ่มผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายหลักของหลักสูตรฯ

     กลุ่มเภสัชกรที่ปฏิบัติงานอยู่ในระบบยาและสุขภาพทั้งในภาคบริการสุขภาพ ภาคการบังคับใช้กฎหมาย และ ภาคอุตสาหกรรมยาและธุรกิจยา บัณฑิตของหลักสูตรจะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เชี่ยวชาญขึ้นทั้งในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา ของระบบยาผ่านการทำงานในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ด้านชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุข และด้านการวิจัยในสาขา

 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

หลักสูตรภาคปกติ: เรียนในเวลาราชการ
สำหรับหลักสูตรภาคสมทบ: เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
ภาคการศึกษาแรก เดือนกรกฎาคม–พฤศจิกายน และ ภาคการศึกษาที่สอง เดือนธันวาคม–เมษายน

 

แผนการเรียนและคุณสมบัติของผู้สมัคร
รับเฉพาะแผน ก2
ศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต และทำวิจัย 18 หน่วยกิต
ผู้สมัครต้องสำเร็จปริญญาตรีเภสัชศาสตร์และมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในด้านที่เกี่ยวกับระบบยาและสุขภาพ

 

จำนวนนักศึกษาที่จะรับ 12 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร: หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปีในด้านที่ เกี่ยวกับระบบยาและสุขภาพ และ
 3. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

เอกสารประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขา

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (ข้าราชการ, พนักงานของรัฐ) จำนวน 1 ชุด โดยใช้แบบฟอร์ม “หนังสือ รับรองประสบการณ์ทำงาน” ในภาคผนวกของคู่มือการรับสมัครฯ

 

การสมัครเข้าศึกษา

สมัครทางอินเตอร์เน็ทที่ www.grad.psu.ac.th

 

กำหนดการรับสมัคร

สามารถสมัครได้ตลอดเวลาทั้งปี

 

กำหนดการสอบ

ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง

 

หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ

หนังสือที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้สมัครต้องการทำวิจัย

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ภาคปกติ 30,000 บาท/ภาคการศึกษา
 • ภาคสมทบ 35,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • ดร.พิมพ์วรา ตันเวชศิลป์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 0-7442-8940
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (คุณกุลธิดา ยงสุวรรณกุล)
  ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 0-7428-8907
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ภ.ม. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร) M.Pharm. (Social and Administrative Pharmacy) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ภ.ม. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร) M.Pharm. (Social and Administrative Pharmacy) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

Read more

module

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus ut risus pharetra, posuere enim in, hendrerit lorem. Integer lobortis quis urna lacinia feugiat. Mauris laoreet sollicitudin purus vitae vehicula. Cras malesuada odio eu congue egestas. Nunc quis velit tempus, luctus velit sed, tincidunt risus. In bibendum non augue nec laoreet. Phasellus id lorem vel leo tincidunt feugiat. Sed ultricies lectus sed iaculis feugiat. Nam fringilla ultricies imperdiet. Mauris dapibus nisi quam, id dictum nunc sodales ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.