Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Rooms and Suites

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางด้านเภสัชกรรมสังคมและการบริหารระดับสากล

 

พันธกิจ

  1. สร้างนวัตกรรม การวิจัย การศึกษา บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและระบบสุขภาพ
  2. สร้างสภาพแวดล้อมทางวิชาการและการศึกษาหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  3. รณาการศาสตร์ด้านเภสัชสังคมและการบริหารกับสาขาวิชาอื่นๆ
  4. สร้างสำนึกบทบาทวิชาชีพเภสัชกรในการดูแลสุขภาวะของสังคม

 

เกี่ยวกับภาควิชา 

     ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ทำการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านเภสัชกรรม ในลักษณะสหสาขาวิชาเชิงประยุกต์ ได้แก่ บริหารเภสัชกิจ เภสัชกรรมชุมชน นิติเภสัชกรรม เภสัชกรรมการตลาด การจัดการเภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชเศรษฐศาสตร์ เภสัชศาสตร์สังคม พฤติกรรมการใช้ยา เภสัชกรรมและการสาธารณสุข เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามารถให้แก่บัณฑิตด้านการบริหารจัดการเภสัชกรรม การเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาวะจากการใช้ยาของชุมชนและสังคม และทำการวิจัยทั้งในสาขาวิชาทางเภสัชกรรมและสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการประยุกต์ศาสตร์ด้านการบริหารและสังคมศาสตร์ รวมทั้งการใช้หลักวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีสุขภาวะจากการใช้ยา